از طرح‌های کاربردی مرکز حجاب ریحانه‌النبی حمایت می‌کنیم