پرسپولیس در هر جای جدول باشد ما دوستش داریم | امیدوارم روز چهارشنبه هواداران تیم را حمایت کنند