اختصاص 41 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فضای سبز شهربوشهر