ایمان، علم و جهاد از ویژگی‌های بارز شهدای فرهنگی است