تقدیر معاون وزیر بهداشت از لرستان به خاطر كاهش مرگ مادران باردار