مهرام با غلبه بر پتروشیمی بندرامام در رده دوم ایستاد