هرگز تخلفی در بحث انتشار اطلاعات شرکت ها و افشای آن وجود ندارد