قالیباف:فرصت های سرمایه گذاری تهران برای سایر کشورها بی نظیر است