خریدار خبرساز پرسپولیس: در 13 سالگی فرمانده گردان بودم