۵۲۰ میلیون تومان برای راه های ارتباطی ماژین اختصاص یافت