سه نوزاد به وسیله ی فناوری چاپ سه بعدی نجات یافتند!