ورود اولین مرحله تجهیزات طرح الکترود گرافیتی به اردکان