دانشگاه آزاد قهرمان دور مقدماتی/ مهرام با شکست پتروشمی دوم شد