شخصیت والای حضرت زینب الگوی بسیار مناسبی برای زنان و دختران است