استفاده از ظرفیت‌های مردمی ضامن امنیت پایدار در ایلام است