هیچگونه بدهی بانکی نداریم/ لازم باشد ازمراجع قانونی اقدام می‌کنیم