معرفی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات نسکار (قسمت پنجم)