تجار لهستانی ایران را برای سرمایه گذاری مستعد و باثبات می بینند