در اجراي قانون مشکل داريم/ بانک ها مقصرتر از مشتري هستند