15 میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند