شهید مطهری عمرش را در راه اهداف مقدس اسلام صرف کرد