بدرقه مردان والیبال ایران با حضور معاون رییس جمهوری و وزیران ورزش و نیرو