فرماندار یزد: استفاده از ظرفیت نخبگان توسعه را شتاب می بخشد