ساخت نوعی آنزیم که امکان اهداء هر نوع گروه خونی به بیماران را ممکن می کند