خواهش می‌کنم در خصوص محمد قاضی از من سوال نکنید/ به هیچ وجه از بازیکنان سرباز استفاده نمی‌کنیم