افرادی که غیبت سربازی دارند باید سریعتر تکلیف خود را مشخص کنند/پرداخت جریمه مشمولان غایب به هیچ عنوا