دو فقره تصادف رانندگی جاده ای زنجان دو قربانی و چند مصدوم برجا گذاشت