پيشکسوتان و هنرمندان هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي تجليل شدند