از ۱۵اردیبهشت منتظر پیامک خرید جریمه سربازی باشید/ سرنوشت متقاضیانی که نمی‌توانند غیبتشان را بخرند