خدمات حمایتی با نگاه برابر به قومیت ها ارائه می شود