استفاده از انرژی های تجدید پذیر در همه بخشها ضروری است