نماینده شازند خواستار جبران خسارتهای صنایع به منابع آب منطقه شد