حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: تکریم علم و دانش از ...