اتحادیه تهران صلاحیت اجرای نمایشگاه را ندارد/ صدایمان را نشنیدند