شوراهای اسلامی ظرفیتی برای خدمت بهتر به مردم هستند