آموزش و پرورش بسته حل مشکل فرهنگيان را به مجلس ارائه کند