بیانیه شرکت استیل آذین ایرانیان در خصوص مزایده پرسپولیس