هماهنگی لازم بین شهرداری آبادان و اداره گاز وجود ندارد