راه اندازی مرکز استاد و کتابخانه مرکزی پایتخت در اراضی عباس آباد