ماجرای زمین میلیاردی که به نام سه نماینده است،چیست؟