بیانیه شرکت استیل آذین ایرانیان / مدیران و سهامداران هیچ گونه بدهی بانکی ندارند