کمبود زیر ساختها مشکل عمده ترافیک کامیونی در مرز ماهیرود خراسان جنوبی