اگر مجاب شوم شرکت ما مشکل داشته دست دولت را می‌بوسم، وگرنه به مردم می‌گویم/ خواسته‌ام از دکتر روحان