ورزشکار نامدار ایرانی به اتهام «تجاوز به عنف» دادگاهی شد