نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه / عکس: سمیرا شریعتمداری