مخالفتی با حضور احمدشهید در ایران نداریم به شرط رعایت اصول صحیح گزارشگری/ ستاد حقوق بشر خیلی کارها نک