شرکت استیل آذین ایرانیان، مدیران و سهامداران هیچ گونه بدهی بانکی ندارند