حضور سازمان مديريت پسماند در نمايشگاه بين المللي کتاب تهران