۱۲۰هزار تکفیری در حال نبرد در سوریه هستند/ دشمنان ما قصد از بین بردن فرهنگ شهادت را دارند