راه اندازی مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی در وزارت نیرو